Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden per 01-01-2021

Beeldtilburg.nl

Goudenregenstraat 1

5014 AS Tilburg

Nederland

Email: iinfo@basvanderburgtfotografie.nl

Tel: +31 6 21540654 of +31 13 4674844 ( tussen 12.00 en 19.00 uur)

KVK: 17254467

BTW: NL001691027B33

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Beeldtilburg.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

b. Consument: wederpartij van Beeldtilburg.nl die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

c. Afnemer: wederpartij van Beeldtilburg.nl handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Beeldtilburg.nl en consument/afnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Beeldtilburg.nl (verder te noemen Beeldtilburg.nl).

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument / afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van Beeldtilburg.nl. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Beeldtilburg.nl de bestelling in behandeling heeft genomen.

3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor consument / afnemer.

3.3 Na het in behandeling nemen van de geplaatste bestelling volgt een bevestiging via mail.*

3.4 Op het moment dat de betaling ontvangen is en de verzending aangeboden wordt aan de vervoerder zal wederom een bevestiging via mail volgen.*

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., exclusief kosten van verpakking, vervoer, verzending en/of verzekering.*

4.2 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventuele andere verschuldigde kosten of heffingen zoals omzetbelasting, douanekosten, invoerrechten en inklarings- en administratiekosten.

4.3 De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

4.4 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Beeldtilburg.nl bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Artikel 5 Betaling en incasso

5.1 Bij een bestelling dient u altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. De bestelling moet binnen 8 dagen betaald zijn. Als de bestelling niet binnen 8 dagen betaald is zal deze worden geannuleerd. Deze termijn kan in overleg verlengd worden.

5.2 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:

a. Vooruitbetaling: consument / afnemer kan het totaalbedrag overmaken op NL24 ABNA 0616 2661 54 t.n.v. Beeldtilburg te Tilburg, met vermelding van het factuurnummer/ordernummer.

b. Contant: Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag contant voldoen bij afhaling van de producten.

c. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag per internet bankieren voldoen op één van de manieren zoals aangeboden bij de checkout.

5.3 In geval van wanbetaling van de consument / afnemer draagt Beeldtilburg na het verstrijken van een redelijke termijn, haar vordering over aan haar incassobureau, en heeft daarmede het recht om de in redelijkheid gemaakte incassokosten te vermeerderen met de wettelijke rente.

5.4 Indien consument / afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is deze van rechtswege in verzuim. Consument / afnemer is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument / afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5.5 Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van consument / afnemer.

5.6 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van consument / afnemer.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering door Beeldtilburg vindt plaats door afgifte aan de vervoerder of bij afhaling door consument / afnemer.

6.2 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument /afnemer. Beeldtilburg regelt de wijze van verzending.

6.4 Verzending vindt in de regel plaats binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling.

6.6 De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen en na een levertijd van 10 dagen of meer zal er contact op worden genomen met de consument/afnemer. Indien de levertijd van 30 dagen niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal Beeldtilburg de consument / afnemer hiervan op de hoogte stellen. Het gedeelte van de order welke niet op tijd geleverd kan worden, zal dan in overleg gratis nagezonden of geannuleerd worden.

6.7 Wanneer er een probleem geconstateerd wordt bij ontvangst van de levering zoals beschadiging van het pakket dient dit bij aflevering kenbaar gemaakt te worden door een voorbehoud te zetten op de afleverbon, goederen en verpakking te bewaren zoals ze zijn, zoveel mogelijk foto’s te maken van de verpakking en inhoud en dit binnen 24 uur te melden via info@webrasa.com.

6.8 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan Beeldtilburg de overeenkomst ontbinden. De consument / afnemer wordt hier via e-mail van op de hoogte gebracht.

6.9 De consument / afnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van adresgegevens evenals het doorgeven van adreswijzigingen bij verhuizing. Voor foutieve leveringen die volgen uit het niet correct aanleveren van deze gegevens is Beeldtilburg op geen enkele wijze aansprakelijk.

Artikel 7 geschillen

7.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

7.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 8 copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen. Alle rechten zijn voorbehouden aan Beeldtilburg

Artikel 9 levering in het buitenland

Beeldtilburg is niet verantwoordelijk voor leveringen die mislopen vanwege wetgeving betreffende in het buitenland. U accepteert de verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te stellen van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in uw land van kracht zijn alvorens te bestellen en u verklaart dat de invoer van de bestelde producten in uw land wettelijk is toegestaan en dat u op de hoogte bent van verplichtingen betreffende documentatie die aanwezig dient te zijn.